غیب شدن فنجان از روی میز پدیده: یک فنجان یا لیوان هنگامی درون یک یک کاغذ پیچیده می شود، ناپدید می شود. راز: یک تکه کاغذ دور فنجان یا لیوان پیچیده شده و شکل آن را به خود می گیرد، حتی پس از آنکه شعبده باز مخفیانه لیوان را روی […]